Lütfen Bekleyiniz..

Lütfen Bekleyiniz..

Başarılı Okulların Tek Adresi

Milli Eğitim Bakanlığı’nda Yeni Dönem – MEB stratejik planı nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı’nda Yeni Dönem – MEB stratejik planı nedir?

MEB stratejik planı nedir?

MEB stratejik planı, 5 yıllık yeni stratejik planda eğitim sistemini de kendisini de yenileme kararı aldı. Bakanlık bürokratik yapısı ve mevzuatı, okul yöneticileri, öğretmenler ve eğitim tüm kademelerinde kökten değişiklikler yapılacak.

Eğitim müfredatının tamamı değiştirilecek.

MEB stratejik planı, 5 yıllık planda bütün kademeleri ile kendisini yenileme kararı aldı. Bakanlık bürokratik yapısı ve mevzuatı, okul yöneticilerini kapsayacak. Ayrıca öğretmenler ve eğitim tüm kademelerinde kökten değişiklikler yapılacak.

Eğitim müfredatının tamamı değiştirilecek. MEB’in planlarına göre, geçen yıl tamamı değiştirilen müfredat “yeniden” değiştirilecek.

Tüm sınavların içeriği, soru tipi ve yapısı yeniden düzenlenecek, ilkokullarda not sistemi kaldırılacak, lise son sınıfı üniversiteye uyum yılı olarak dönüştürülecek. Ve sınavla öğrenci alan lise sayısı azaltılacak.

Ziya Selçuk, Bakanlığı yeniden şekillendirecek olan 2019-2023 Stratejik Planı’nı hazırlıyor. Bakanlığın mevzuatı, okul yöneticileri, öğretmenleri ve 20 milyona yakın öğrenciyi etkileyecek adımlara hazırlanıyor.

MEB’de Okul öncesinden başlayarak reform planlanıyor. Eski Bakan İsmet Yılmaz döneminde hazırlanan eğitim-öğretim programlarının yenilenmesi gerekir.

Ve ders saatlerine, sınavlara ve bir bütün olarak eğitim anlayışının değiştirilmesine neden olacak değişiklikler yapılacak. Cumhuriyet’in ulaştığı MEB 2019-2023 Stratejik Planı’nda önümüzdeki 5 yıl için öngörülen değişiklikler şöyle.

HER ÖĞRENCİYE E-DOSYA

MEB stratejik planı Her çocuk izlenecek: Çocukların her ders ve düzeyde yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için “Yeterlilik Temelli Değerlendirme Sistemi” kurulacak.

Erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar çocukların izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her çocuk için bir “e-portfolyo” (e-dosya) oluşturulacak.

MEB stratejik planı Okul ve öğrenme ekosistemindeki iyileşmeler doğrultusunda sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılacak. SINAVSIZ YERLEŞTİRME MODELİ. Tüm sınavlar; amacı, içeriği, soru tiplerine bağlı yapısı ve sağlayacağı yarar bağlamında yeniden düzenlenecek.

Akıl yürütme, eleştirel düşünme, yorumlama, tahmin etme ve benzeri zihinsel becerilerin sınanması öne çıkacak.

Bilgi depolamak, formül ezberlemek gibi işlemlere ihtiyacın kalmadığı bir yaklaşım sergilenecek. Sınavsız yerleştirme konusunda esnek modeller geliştirilecek.

OKUL BAŞARI PUANLARI.

Öğrencilerin e-portfolyoları oluşturulacak ve üst öğrenime geçiş ile kariyer gelişimlerinde katılım sağlayacaklar. Ve sağladıkları bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler dikkate alınacak bir yapı kurgulanacak.

Sınav sonrası yerleştirme puanının hesaplanmasında öğrencinin okul başarı puanı da dikkate alınacak.- Sınava ihtiyaç azaltılacak.

Orta vadede temel amaç başta merkezî sınavlara olan ihtiyacın azaltılması ve çocukların ihtiyaç duyduklarında, öğrenme amaçlı destek hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak olacak.

ÖZEL AMAÇLI İNGİLİZCE. Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri sistemine geçilecek.

İngilizce eğitiminde müfredat, eğitim yöntemi ve ölçme değerlendirme yaklaşımında düzeltmeye gidilecek.

MEB stratejik planı 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla 2. sınıflardan başlayarak, kademeli olarak 2-12. sınıflarda uygulanmak üzere yeni bir yaklaşım ortaya konulacak. 2-4. sınıflarda ‘Oyun Tabanlı Öğrenme’ yaklaşımı, 5-8. sınıflarda ‘Farklılaştırılmış Eğitim’ modeli uygulanacak.

9-12. sınıflarda ise lise türüne göre ‘Özel Amaçlı İngilizce’ modeli kullanılacak. Örneğin, Turizm ve Otelcilik Meslek liseleri programında dinleme ve konuşma becerilerine ağırlık verilecek. Sosyal Bilimler liselerinde okuduğunu anlama ve sunum becerileri önem kazanacak.

İLKOKULDA NOT KALKACAK.

MEB stratejik planı’na göre İlkokulda çocukların değerlendirilmesi not yerine beceri temelli etkinlikler doğrultusunda yapılandırılacak. Teneffüs süreleri artırılacak. Türkçenin korunması ve geliştirilmesi temel eğitimin omurgası olarak ele alınacak.

İlkokulun Türkçe, matematik ve kültür-sanat-spor ekseninde şekillenmesi için çalışmalar yürütülecek. Öğretim programlarının ülke sathında tek tip olarak uygulanmasından vazgeçilecek.

Nitelikli içeriklerin hazırlanması ve hazırlanmış olanlardan en kaliteli olanlarının seçilerek öğrencilere ulaştırılması MEB’in stratejik öncelik alanları arasında yer alacak.

ÜSTÜN ZEKALILARA YENİ MEVZUAT

MEB stratejik planı Özel yetenekli bireylerin eğitimine dair mevzuat hazırlanacak. ‘Özel Yeteneklilerin Eğitimi Bilim ve Değerlendirme Kurulu’ oluşturulacak. Özel yeteneklilerin eğitimi için lisansüstü düzeyde öğretmen eğitimi planlanacak. 5 yaş ve ilkokul düzeyinde farklı ve farklılaştırılmış program modellerine fırsat tanınacak. 5 YAŞA ZORUNLU EĞİTİM.

5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak. 3-5 yaş grubunun eğitime katılımını artıracak toplum temelli hizmet sunum modelleri çeşitlendirilerek, esnek zamanlı farklı eğitime erişim modelleri geliştirilecek.

LİSE SON ÜNİVERSİTEYE UYUM YILI.

MEB stratejik planı Liselerde ders çeşitliliği ve haftalık zorunlu ders saatleri azaltılacak. Ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin yükseköğretime hazırlık amacıyla okul dışı kurumlara yönelmesi gerekir.

Bu nedenle 12. sınıf yükseköğretime hazırlık ve oryantasyon programı olarak düzenlenecek.

Bu kapsamda öğrencilerin yükseköğretime okul bünyesinde hazırlanma imkânlarının sağlanacak. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun seçmeli ders yapısı oluşturulacak ve alanlar arası geçiş imkânları oluşturulacak.

Öğrencilerin alanda derinleşmesini sağlayacak proje uygulama çalışmaları düzenlenecek. Ortaöğretime geçişte öğrenci tercihleri ile kontenjan dağılımları uyumlu hale getirilecek.

AKADEMİK FEN LİSELERİ

Fen ve sosyal bilimler liselerinde uygulanan müfredat, fen ve sosyal bilim alanlarındaki disiplinlere göre öğrencilerin derinlik kazanması temin edilecek.

Haftalık dersler bilimsel araştırma ve uygulamalarla iyileştirilecek. Araştırma ve uygulama projeleri desteklenecek, fen liselerinin teknolojiyle iç içe olması sağlanacak.  Ve bu okullara öğrenci seçimindeki sınav yaklaşımı yeniden düzenlenecek.

AKADEMİK FEN LİSELERİ

Fen ve sosyal bilimler liselerinde uygulanan müfredat, fen ve sosyal bilim alanlarındaki disiplinlere göre öğrencilerin derinlik kazanması temin edilecek. Haftalık dersler bilimsel araştırma ve uygulamalarla iyileştirilecek.

Araştırma ve uygulama projeleri desteklenecek. Fen liselerinin teknolojiyle iç içe olması sağlanacak ve bu okullara öğrenci seçimindeki sınav yaklaşımı yeniden düzenlenecek.

ÖZEL OKULLAŞMAYA ARTIRILACAK

Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bürokrasi azaltılacak. Özel sektörün eğitim yatırımlarını desteklemek amacıyla yasal düzenleme yapılacak ve tedbir mekanizmaları geliştirilecek. Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenci oranları artırılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÜRESİ KISALACAK

Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri sağlanacak. Özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan öğretmenlik meslek kanunu çıkarılacak.

Yatay ve dikey kariyer uzmanlık alanları yapılandırılacak. Sözleşmeli öğretmenlerin görev sürelerinin kısaltılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yapılacak. Ücretli öğretmenlerin ücretlerinin iyileştirilmesi ve oranın azaltılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek.

MESLEK LİSELERİ SAVUNMA SANAYİNE

Alan eğitimleri 9. sınıfta başlatılacak. Öğrenimleri devam ederken protokol ve işbirlikleriyle gerçek iş ortamlarında kalma süreleri artırılacak, sektörlere göre stratejileri farklılaştırılacak.

Türkiye’nin rekabet gücü yüksek millî savunma sanayi sektörüne nitelikli işgücü yetiştirilecek.

Buluş, patent ve faydalı model üreten okullar desteklenecek. Savunma sanayiinde faaliyet gösteren firmalar ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında işbirliği sağlanacak.

TEKNOLOJİK PROGRAM

5 yıllık dönemde ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde okulda ve okul dışındaki öğrencilere yönelik yapılacak. Ayrıca öğretmene, eğitim yöneticilerine, kamuya, müfredata, eğitsel içeriğe yönelik yapılacaktır.

Bu çalışmalarla kodlama, 3D tasarım, elektronik tasarım benzeri bilişimle üretim becerilerinin öğrenme süreçlerine entegrasyonu sağlanacak.

PİLOT YAZ OKULU.

Kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklar için esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitimi modelleri uygulanacak. Şartları elverişsiz yerleşim birimlerindeki çocukların beslenme ihtiyaçları karşılanacak.

En Başarılı Okullar

yorumunu bırak